Zorgprogramma Diabetes

In Nederland zijn op dit moment ruim 830.000 diabeten bekend en jaarlijks komen er ongeveer 70.000 diabeten bij volgens de Nederlandse Diabetes Federatie.
Diabetes Mellitus, ook wel suikerziekte genoemd, is een chronische ziekte waarvoor wel behandeling, maar nog geen genezing bestaat. Diabetes wordt gezien als een volksziekte die naar verwachting de komende jaren nog sterk zal toenemen.

Er zijn twee hoofdtypen diabetes te onderscheiden. Type 1 patiënten zijn over het algemeen beneden de vijfenveertig en zijn meestal ingesteld op insuline. Patiënten met Type 2 zijn meestal boven de vijfenveertig en zijn over het algemeen niet insulineafhankelijk maar gebruiken medicijnen in tabletvorm. De laatste groep met deze aandoening, in de volksmond ook wel ‘ouderdomssuiker’ genoemd, neemt snel toe als gevolg van de vergrijzing en door veranderende leef- en eetgewoonten.
In Nederland heeft ongeveer 85-90% type 2 diabetes en 10-15% type 1 diabetes.

Diabetes is een progressieve chronische ziekte. Dit wil zeggen dat indien de ziekte eenmaal geconstateerd is, er behandeling voor het leven noodzakelijk is en het progressieve duidt erop dat de ziekte gepaard kan gaan met ernstige complicaties zoals aandoening aan ogen, voeten, nieren enz.
Omdat de ziekte bijna epidemische vormen aan het aannemen is, zijn overheid, verzekeraars en artsen zich ervan bewust dat het noodzakelijk is dat er verbetering optreedt in de preventie, onderkenning en behandeling van de ziekte.

De huisartsen in Nederland hebben een centrale rol bij de opsporing en adequate behandeling van diabetes. Zij doen dit samen met hun praktijkondersteuners.
Het landschap van de gezondheidszorg is bezig met een verschuiving. Deze verschuiving is al een aantal jaren bezig, maar lijkt de laatste tijd meer in een stroomversnelling te komen. Hierbij gaat het om behandeling bij de huisarts als het kan en ‘zelfmanagement en het individueel zorgplan’ voor de patiënt.
Elan en haar huisartsen staan positief in deze veranderingen.

Sinds 2006 heeft Elan ketenzorg Diabetes Mellitus (DM)type 2 afgesloten met alle ziektekostenverzekeraars om deze chronische zorg goed te regelen voor patiënten van huisartsen die aangesloten zijn bij de zorggroep.
Met de ziektekostenverzekeraars zijn afspraken gemaakt over een zorgprogramma voor type 2 patiënten waarin bepaald is welke zorg er geleverd wordt tegen welke vergoeding. Ook de kwaliteitseisen waaraan zorg moet voldoen zijn hierin opgenomen.
Alle zorg die geleverd wordt binnen het zorgprogramma wordt door Elan getoetst aan een aantal criteria. Zo bent u er als patiënt zeker van dat u de zorg ontvangt waar u recht op heeft.

 

De zorg die onder de ketenzorg DM type 2 valt is:

 • alle consulten in de praktijk van de huisarts en praktijkondersteuner;
 • alle consulten van de diëtist, op verwijzing, bij gecontracteerde diëtisten;
 • het verrichten van jaarlijkse voetscreening in de praktijk voor Simm’s 0 en 1 patiënten;
 • het verrichten van voetscreening door de podotherapeut voor Simm’s 2 en 3 patiënten, op verwijzing, bij gecontracteerde podotherapeuten;
 • voetzorg uitgevoerd door podotherapeuten, op verwijzing, bij gecontracteerde podotherapeuten voor Simm’s 2 en 3
  patiënten;
 • het maken van een fundusfoto;
 • overleg met een specialist in het ziekenhuis over u als patiënt.
  Voor zorg die binnen het ketenzorgprogramma DM type 2 valt geldt niet het eigen risico. Het laboratoriumonderzoek valt niet in het ketenzorgprogramma en hiervoor geldt wel het eigen risico.

Tarieven bloedafname 2022: Diabetes Melittus

De hieronder vermelde tarieven zijn door de NZA vastgestelde maximum tarieven.

Er kan korting gelden op dit tarief, welke per zorgverzekeraar kan variëren.
Jaarlijkse controle: Glucose, HbA1C, Urine, Cholesterolpakket, Nierfunctie: € 34,77

Driemaandelijkse/halfjaarlijkse controle: Glucose, HbA1C: € 20,77.

Tarieven zijn inclusief ordertarief (het ordertarief voor een bloedafname geldt indien het bloed is afgenomen door het AKL) en zonder toeslag voor huisbezoek.
Soms vindt de huisarts het beter om tegelijkertijd extra laboratoriumbepalingen te laten prikken. Dan wordt de prijs vanzelfsprekend hoger.

Elan declareert namens uw huisarts voor deze ketenzorg. Dit bedrag is voor elke patiënt binnen het zorgprogramma gelijk, ongeacht de hoeveelheid zorg die nodig is.

De benodigde zorg is afhankelijk van de ernst van uw aandoening en uw individueel zorgplan, dat u samen met uw huisarts of praktijkondersteuner afspreekt.
Wanneer u op het overzicht van uw zorgverzekering zorgkosten voor Elan ziet staan betekent dit dat u bij uw huisarts onder behandeling bent in het ketenzorgprogramma voor uw aandoening.